Warunki gwarancji
OKRES GWARANCJI
1. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na produkt, realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na akcesoria dołączone do produktu (np. słuchawki, przewody itp.) oraz akumulatory Gwarant udziela trzymiesięcznej gwarancji. Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu. Okres gwarancji liczony jest od daty wystawienia dowodu zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty umieszczonej w polu nr 7 na awersie karty Gwarancyjnej.
ZAKRES GWARANCJI
2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE
3. Nie podlegają gwarancji
  1) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady np. pęknięty wyświetlacz, uszkodzenie gniazda słuchawkowego, przerwanie przewodów połączeniowych, uszkodzenie elementów plastikowych oraz metalowych itp., nie podlegają gwarancji.
  2) uszkodzenia produktu powstałe w wyniku zjawisk losowych np. pożar, przepięcia, zalanie itp.
  3) uszkodzenia i wady produktu wynikłe na skutek:
    a) użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją;
    b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
    c) normalnego zużycia w czasie eksploatacji.
  4) obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji np. zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów.
4. Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku: uszkodzeń mechanicznych, ingerencji w sprzęt (hardware/software) lub naprawy poza Serwisem autoryzowanym przez Gwaranta.
TERMINY I ZASADY NAPRAW
5. Wady lub uszkodzenia produktu podlegające gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w czasie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu.
6. W przypadku, gdy naprawa produktu wymaga importu części zamiennych z zagranicy lub wysłania produktu w celu naprawy za granicę termin naprawy może ulec wydłużeniu.
7. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad ze względu na brak modelu w ofercie, Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego produktu na inny model o porównywalnych właściwościach. W przypadku braku w ofercie również takiego modelu, za zgodą Reklamującego może zostać dokonana wymiana na produkt o lepszych właściwościach za dopłatą różnicy w aktualnej wartości produktów.
8. Wymienione przez Serwis części oraz produkty stają się jego własnością.
9. W przypadku nie odebrania urządzenia przez Reklamującego z serwisu w terminie 2 miesięcy od zakończenia naprawy i braku możliwości ustalenia terminu odbioru z Reklamującym, Serwis zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za przechowywanie urządzenia w serwisie lub utylizacji urządzenia.
9.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego z winy klienta i braku zgody na naprawę odpłatną serwis pobiera opłatę za ekspertyzę zgodną z cennikiem.
DOSTARCZENIE PRODUKTU DO NAPRAWY
UWAGA: Serwis zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zgłoszenia w przypadku, gdy zgłaszany produkt będzie zabrudzony w stopniu uniemożliwiającym jego weryfikację ze względu na higienę lub ochronę zdrowia.
10. Przed wysłaniem produktu do naprawy prosimy o kontakt z Serwisem w celu sprawdzenia, czy uszkodzenie produktu wymaga wysłania do Serwisu. W przypadku dostarczenia do Serwisu produktu sprawnego technicznie lub wymagającego czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, Serwis zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami usług serwisowych i transportu.
11. Produkt podlegający naprawie należy dostarczyć na własny koszt do Serwisu wraz prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
12. Dane kontaktowe, adres i godziny pracy Serwisu znajdują się na stronie internetowej www.serwis.mip.biz.pl
13. W przypadku wysyłki produktu do Serwisu, przed dostarczeniem produktu do Serwisu, należy otrzymać numer zgłoszenia RMA poprzez zgłoszenie na stronie internetową www.serwis.mip.biz.pl
14. Przesyłkę należy oznaczyć w widocznym miejscu, otrzymanym w zgłoszeniu numerem RMA
15. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki nieoznaczonej numerem RMA i odesłaniem jej na koszt Nadawcy.
16. Zaleca się dostarczenie produktu do Serwisu w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu.
17. Zaleca się skopiować dane z urządzenia przesyłanego do serwisu, ponieważ Gwarant nie bierze odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na przesłanych do naprawy urządzeniach.
POZOSTAŁE WARUNKI GWARANCJI
18. Niniejsza gwarancja może być przenoszona na kolejnych właścicieli produktów pod warunkiem, że aktualny właściciel przedstawi oryginalny dowód zakupu produktu. Warunki niniejszej gwarancji zastępują wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane, ustne lub pisemne, włączając dowolne gwarancje dotyczące jakości lub przydatności produktu do określonego celu.
19. Maksymalna wartość odpowiedzialności Gwaranta nie może przekroczyć rzeczywistej ceny zakupu zapłaconej przez klienta za produkt. W żadnym przypadku Gwarant nie będzie odpowiedzialny za szkody pośrednie.
20. Niniejsza gwarancja nie obejmuje stwierdzonych przez Serwis Gwaranta lub specjalizowany Serwis Producenta, uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub nieracjonalnego sposobu użycia lub konserwacji, wypadku, niewłaściwego pakowania lub nieautoryzowanego manipulowania, zmiany lub modyfikacji, utraty danych.
21. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeżeli etykieta zawierająca numer seryjny została usunięta lub zniszczona.
22. Wykaz opłat serwisu Gwaranta znajduje się na stronie www.serwis.mip.biz.pl
INNE PRAWA KLIENTA
23. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.